ටොරන්ට් එකේ ඩොව්න්ලොඩ් වේගය වැඩි කරගන්න..

සොයන්න

22.11.11

අද මම කියන්න යන්නේ ඩොව්න්ලොඩ් වෙන්නෙ නෑටි පියර්ස් සහ සීඩ්ස් ල නෑටි උනහම ඩොව්න්ලොඩ් වෙන්නෙ නෑනෙ...එ ඩොව්න්ලොඩ් වෙන්නෙ නෑටි ටොර්‍රන්ට් ඩොව්න්ලොඩ් කරන හෑටියි මම අද කියන්න යන්නෙ..

මේ තියෙන්නෙ Bittorrent Trackers ටිකක්,


Http://Tracker2.Istole.It:60500/Announce
Http://Inferno.Demonoid.Com:3400/Announce
Http://Vip.Tracker.Thepiratebay.Org/Announce
Http://Track.Sextorrent.To:2710/Announce
Http://Tracker.Deluxebits.To:3552/Announce
Http://Denis.Stalker.H3q.Com:6969/Announce

Http://Tracker.Thepiratebay.Org/Announce
Http://Tracker.Torrentbox.Com:2710/Announce
Http://Tracker.Hexagon.Cc:2710/Announce
Http://Tracker.Torrent.To:2710/Announce
Http://Axxo.Sladinki007.Net:6500/Announce
Http://220.162.244.175:53880/Announce
Http://Tpb.Tracker.Prq.To/Announce
Http://Open.Tracker.Thepiratebay.Org/Announce
Http://Eztv.Sladinki007.Net:60500/Announce
Http://Tv.Tracker.Prq.To/Announce
Http://218.145.160.136:8080/Announce
Http://Tracker.Prq.To/Announce
Http://Tracker.Torrenty.Org:6969/Announce
Http://Tpb.Tracker.Thepiratebay.Org/Announce
Http://T.Ppnow.Net:2710/Announce
Http://Www.Torrentvideos.Com:6969/Announce
Http://Tracker.Bitebbs.Com:6969/Announce
Http://Www.Torrent-Downloads.To:2710/Announce
Http://Eztv.Sladinki007.Eu:60500/Announce
Http://Www.Ipmart-Forum.Com:2710/Announce
Http://Tracker.Ydy.Com:83/Announce
Http://Bt1.The9.Com:6969/Announce
Http://Tracker.Sladinki007.Net:6500/Announce
Http://Tracker.Ydy.Com:102/Announce
Http://Tracker.Paradise-Tracker.Com:12000/Announce
Http://Moviesb4time.Biz/Announce.Php
Http://Tracker.Deadfrog.Us:42426/Announce
Http://Mpggalaxy.Mine.Nu:6969/Announce
Http://Www.Sumotracker.Org/Announce

How To Apply A Tracker To A Torrent In Bittorrent or Utorrent

ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නෙ Bittorrent ය.හිමිට ඩොව්න්ලොඩ් වෙන ටොර්‍රන්ට් එක Right Click කරලා Properties යන්න.


එකට General Tab යන්න. ඉන්පසු අර Trackers ටික මෙකට Paste කරන්න.


ඉන්පසු OK කරන්න.


Warning - හෑබෑයි මෙ Torrent Trackers වෑඩ කරන්නෙ mininova, thepiratebay etc. 


0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්