ඔබේ පරිගණක තිරය මතට මේවගේ දේවල් දාගන්න කැමතිද..???

සොයන්න

6.3.12

download කරගන්න ඒවාට අදාල link බාවිතා කරන්න..

* පරිගනක තිරය මත ඇවින පූසා (1)

http://www.mediafire.com/?qt6z9wm0sq4h6mf

* පරිගනක තිරය මත ඇවින පූසා (2)

http://www.mediafire.com/?2py8x8secbgnkp4

* පරිගනක තිරය මත ඇවිදින කූඹි..

http://www.mediafire.com/?uubpk4audl6kt6c

* පරිගනක තිරය මත හිම (1)

http://www.mediafire.com/?adybi6abwpfhl69

* පරිගනක තිරය මත හිම (2)

http://www.mediafire.com/?u207pq2pbxasaa5

* පරිගනක තිරය මත හිම (3)

http://www.mediafire.com/?iszcxijazhvq22x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ඔන්න software ටික හොඳ නම් fan page එකටයි ඩොක් එකටයි like එකක් දාලම යන්න ...ආආආ comment එකකුත්... ඔන්න මම ගියා...

මෙතනින් පිව්සෙන්න → http://www.facebook.com/pages/Kasun-SOFT/370601669624269

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Kasun Kavinda Gunasekara

1 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්