තමන්ගෙම Domain name එකක් අඩුවට ගන්න ඉන්න අයට Godaddy Domain Promo Coupon For May 2011

සොයන්න

1.7.11
මෙන්න මම ඔයාලට මේ මාසයට Godaddy අඩවියෙන් ඔයාලට අඩුවට ඩොමයින් ගන්න පුලුවන් Promo Coupon කොඩ් අරගෙන අවා..ඉතින් ඔයාලත් Godaddy අඩවියෙන් තමන්ගේම එකක් ගන්න ඉන්නවනම් මම පහල දිලා තියෙන Promo Coupon කොඩ් භාවිතා කරලා අඩුවට ඩොමයින් එකක් ගන්න..

CHILL749 – $7.49 .COM domain names
CHILL799 – $7.99 .NET, .BIZ, and .ORG domains
CHILL10OFF – 10% off all orders
CHILL5OFF – $5 off all orders $30 or more

CHILL40 – $10 off all orders $40 or more
CHILL75 – 15% off all orders $75 or more
CHILL20 – 20% off 1, 2, or 3 year hosting plans
CHILL1099 – .COM domains for $10.99 (valid through May 31)
CHILLECO – Deluxe Hosting for the price of Economy Hosting (valid May 1 – 31)
CHILL1299 – $12.99 SSL Certificates


mote: http://saamgeadaviya.blogspot.com/2011/05/domain-name-godaddy-domain-promo-coupon.html

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්