ලංකාවෙ අයට Free SMS යවන්න හොදම ක්‍රමයක් මෙන්න

සොයන්න

2.7.11

  • මේක නිකන් SMS යවන්න පුලුවන් ක්‍රමයක්.
ඉතාමත් ඉක්මනින් sms එක Deliver වෙනවත් එක්ක.
මෙක ඔයලත් අත්හදා බලල ගුණ දොස් ලියල යන්න.


0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්