වාණිජ මෘදුකාංග වෙනුවට භාවිතා කල හැකි Open Source මෘදුකාංග [Updating]

සොයන්න

1.7.11

3D Graphics :
3Delight Free [ 3delight.com/index.htm ]
Blender  [ blender3d.org ]

Maintenance & Tools :
CCleaner [ ccleaner.com ]

Photoshop :
gimp [ gimp.org ]
paint.net [ getpaint.net ]


WinZip / rar :
7-zip [ 7-zip.org ]

Nero :
cd burnerxp [ cdburnerxp.se ]

Outlook :
Thunderbird [ mozillamessaging.com/en-GB/thunderbird ]

Anti virus :
AVAST [ avast.com ]
AVG [ free.grisoft.com ]

Audio / Video Player :
Km player [ download.cnet.com/The-KMPlayer/3000-13632_4-10659939.html ]
VLC player [ videolan.org/vlc ]

Download manager :
free download manager  [ freedownloadmanager.org ] 

Microsoft Office :
OpenOffice [ OpenOffice.org ]
GNOME Office [ gnome.org/gnome-office ]
AbiWord  [ abiword.com ]

Windows :
Ubuntu [ ubuntu.com ]
Fedora [ fedoraproject.org ]
Redhat Linux [ redhat.com ]
Linux Mint [ linuxmint.com ]
hanthana Linux [ hanthana.org ]0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්