විනාඩියකදි අන්තර්ජාලය කොතරම් කාර්ය බහුලද? What happens on the Internet in just “ONE MINUTE?“

සොයන්න

9.9.11


විනාඩියකදි අන්තර්ජාලය කොතරම් කාර්ය බහුලද? What happens on the Internet in just “ONE MINUTE?“

තත්පර 60 එහේමත් නැතිනම් විනාඩියක් තුල අපි මේ යන එන අන්තර්ජාලය කොතරම් කාර්ය බහුල ඇතිද?    
අපි නම් බොහෝම විට දන්නේ නෑ මොකද ඒ ගැන සොයන්නේ නැති නිසා!  
ඒ නිසා තමා ඒ ගැන දාන්න හිතුවේ...   
අන්තර්ජාලය කොතරම් කාර්ය බහුලද කියලා ඇත්තටම කිව්වොත් මේ විස්තරය කියෙව්වාම ඔලුවත් කැරෙකෙන්න ගනිවි .. 
ඒ තරමට පුදුමයි!!    
පහල දාලා තියෙන්නේ Go-Globe.com වෙබ් අඩවිය විසින් ඉදිරිපත් කල විස්තර සහිත පින්තූරයක්.. 


එහි දැක්වෙන හැටියට අපි නිතර යන එන වෙබ් අඩවි කිහිපයක විස්තරයි මේ.... 
අන්තර්ජාලය හරහා විනාඩියකදි E-mail 168,000,000 වැඩියෙන් හුවමාරු වේ...   
විනාඩියකදී 98,000 පමණ Twitter අඩවියට තම අදහස් දක්වනු ලැබේ.. 

දන්නවාද?  
Facebook තුල තත්පර 60 තුලදි status අලුත් කරන අතර,
79,364 wall posts ද 510,040 comments ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනු ලබයි. 

Google සමාගම විනාඩියකදි 694,445 ක් ඉල්ලන්නා වු
සොයා බැලිම් වල නිරත වේ.. 

ඇපල් සමාගම නිපද වු ඇපල් ස්මාර්ට් පෝන් හි ජනප්‍රියත්වය කෙසේද යත් විනාඩියකදී ඊට අදාල ඇප්ලිකේෂන් වර්ග 13,000 බා ගත කරනු ලබයි.. 

ස්කයිප් තුලින් 370,000 වන ඇමතුම් සෑම විනාඩියකදීම ආරම්භ වේ..   

මේ තියෙන්නේ අනිත් ඒවා කියවලා බලන්න..

දැක්ක නේද?    
මේ විනාඩියක් ගත වෙලා යන කොට අන්තර්ජාලයේ
වෙන දේවල්. .
අවුරුද්දක් ගත වෙන කොට කොහොමට තියේවිද?? 

මොකද හිතෙන්නේ කියලා අදහසතක් දාලාම යන්න..(function(){/* * FB Chat Sidebar Disabler v1.8-ffbuild1 * Copyright (C) 2011 VittGam.net. All rights reserved. * * This work is licensed under a Creative Commons * Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License * http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ * * UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED BY THE PARTIES IN WRITING, * LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS * OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, * STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES * OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, * NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, * ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT * DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF * IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. * EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT * WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, * INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING * OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS * BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. * * Changelog: * * Version 1.8-ffbuild1 (2011/08/05): * - Fixed empty list in Firefox when searching in buddy list. * * Version 1.8 (2011/08/05): * - The script doesn't run anymore if FB didn't enable the * sidebar to the user. * - Added version number in buddy list title, shown on mouse over. * - Changed license to CC BY-NC-ND 3.0. * - Fixed disappearing contacts after some time. * - Fixed FB beta changes. * - Fixed some minor issues. * * Version 1.7 (2011/07/31): * - Added manual buddy list refresh option. * - Added restartless feature in Firefox wrapper. * - Fixed long names not showing when contacts are typing. * - Fixed popped out chat closing after some seconds. * - Fixed FB rendering function that made buddy list always * showing "Loading..." in some cases. * - Fixed empty list when searching in buddy list. * - Fixed some minor issues. * * Version 1.6 (2011/07/28): * - Fixed auto-like, now it runs correctly only on first run * and doesn't forbid users to unlike my fanpage anymore. * Sorry users it was my mistake! :( * - Fixed FB comparing function that made buddy list always * showing "Loading..." in some cases. * - Fixed buddy list scrolling bug. * - Fixed some minor issues. * * Version 1.5 (2011/07/27): * - Fixed buddy list not showing or always showing "Loading...". * - Fixed pollution of FB notes creation/editing. * * Version 1.4 (2011/07/26): * - Added Bulgarian localization, thanks to Petar Stani. * - Added link to contact profile in chat tab titlebar. * - Fixed some issues with old-style chat tabs. * - Fixed some minor issues. * * Version 1.3 (2011/07/25): * - Added old-style chat tabs. * * Version 1.2 (2011/07/25): * - Added Opera support. * - Added Changelog. * - Fixed FB latest changes. * - Fixed loading bug. * * Version 1.1 (2011/07/24): * - Fixed localization in English and Italian * - Now works in Chrome and Firefox 3.6.17 - 5.0 * * Version 1.0: * - First public release. * */ (function(){ if (!(/^https?:\/\/.*\.facebook\.com\/.*$/.test(window.location.href))) { return; } if (window.top!==window.self) { return; } var fbsidebardisabler=function(){ var localstore; if (typeof window.fbsidebardisabler_localstore!="undefined") { localstore=window.fbsidebardisabler_localstore; window.fbsidebardisabler_localstore=null; delete window.fbsidebardisabler_localstore; } if (!localstore) { localstore={ getItem:function(itemName,callback){ try { callback(window.localStorage.getItem(itemName)); return; } catch (e) {} callback(null); }, setItem:function(itemName,itemValue){ try { window.localStorage.setItem(itemName,itemValue); } catch (e) {} }, is_fbsidebardisabler_localstore:false }; } var workerfunc=function(){ if ((!window.Env) || (!window.CSS) || (!window.Chat) || (!window.ChatSidebar) || (!window.ChatConfig) || (!window.ChatBuddyList) || (!window.BuddyListNub) || (!window.ChatDisplayInterim) || (!window.chatDisplay) || (!window.ChatTab) || (!window.presence) || (!window.AvailableList) || (!window.Dock) || (!window.Toggler) || (!window.Selector) || (!Function.prototype.defer)) { window.setTimeout(workerfunc,100); return; } if (presence.poppedOut && (/^https?:\/\/.*\.facebook\.com\/presence\/popout\.php.*$/.test(window.location.href))) { window.setInterval(function(){ if (!presence.poppedOut) { presence.popout(); presence.poppedOut=true; } },10); return; } if (!ChatConfig.get('sidebar')) { return; } var currlocale=window.location.href.match(/[?&]locale=([a-z]{2})/); if (currlocale) { currlocale=currlocale[1]; } else { currlocale=Env.locale.substr(0,2); } if (currlocale=="it") { var lang={ "chat": "Chat", "friendlists": "Liste di amici", "friendlists_show": "Mostra in chat le seguenti liste:", "friendlists_none": "Nessuna lista di amici disponibile.", "friendlists_new": "Crea una nuova lista:", "friendlists_typename": "Scrivi il nome di una lista", "options": "Opzioni", "options_offline": "Passa offline", "options_reorder": "Riordina le liste", "options_popout": "Apri chat in finestra separata", "options_updatelist": "Aggiorna la lista manualmente", "options_sound": "Attiva suono per i nuovi messaggi", "options_sticky": "Tieni aperta la finestra degli amici online", "options_compact": "Mostra solo i nomi degli amici online", "options_oldchatstyle": "Utilizza il vecchio stile della chat", "loading": "Caricamento in corso...", "remove": "Rimuovi", "searchfieldtext": "Amici in Chat", "errortext": "Si è verificato un problema. Stiamo cercando di risolverlo il prima possibile. Prova più tardi.", "save_error": "Impossibile salvare le impostazioni per la Chat" }; } else if (currlocale=="bg") { var lang={ "chat": "Чат", "friendlists": "Списък с приятели", "friendlists_show": "Покажи тези списъци в Чата:", "friendlists_none": "Няма списък с приятели.", "friendlists_new": "Създай нов списък:", "friendlists_typename": "Въведи име на списъка", "options": "Настройки", "options_offline": "Мини извън линия", "options_reorder": "Прегрупирай Списъците", "options_popout": "Покажи Чата", "options_updatelist": "Manually Update Buddy List", "options_sound": "Изпълни звук при Ново Съобщение", "options_sticky": "Дръж прозореца с приятелите на линия отворен", "options_compact": "Показвай само имената на приятелите на линия", "options_oldchatstyle": "Използвай стария вид Чат", "loading": "Зареждане...", "remove": "Изтрий", "searchfieldtext": "Приятели в Чата", "errortext": "Something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can. You may be able to try again.", "save_error": "Unable to save your Chat settings" }; } else { var lang={ "chat": "Chat", "friendlists": "Friend Lists", "friendlists_show": "Display these lists in Chat:", "friendlists_none": "No friend lists available.", "friendlists_new": "Create a new list:", "friendlists_typename": "Type a list name", "options": "Options", "options_offline": "Go offline", "options_reorder": "Re-order Lists", "options_popout": "Pop out Chat", "options_updatelist": "Manually Update Buddy List", "options_sound": "Play Sound for New Messages", "options_sticky": "Keep Online Friends Window Open", "options_compact": "Show Only Names in Online Friends", "options_oldchatstyle": "Use Old-Style Chat", "loading": "Loading...", "remove": "Remove", "searchfieldtext": "Friends on Chat", "errortext": "Something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can. You may be able to try again.", "save_error": "Unable to save your Chat settings" }; } var chatstyle=document.createElement('style'); chatstyle.setAttribute('type','text/css'); csstext='#facebook .hidden_elem.fbChatTypeahead{display:block!important}.fbDockWrapper{z-index:1000!important}.fbChatBuddyListDropdown{display:inline-block}.fbChatBuddyListDropdownButton{height:16px}#sidebardisabler_elm_36 i{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/zf/r/_IKHHfAgFQe.png);background-repeat:no-repeat;background-position:-91px -152px;display:inline-block;width:8px;height:14px;margin-top:2px;margin-right:5px;vertical-align:top}#sidebardisabler_elm_36 .selected i{background-position:-83px -152px}#sidebardisabler_elm_38 i{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/zW/r/0t0iUYDtV0L.png);background-repeat:no-repeat;background-position:-68px -245px;display:inline-block;width:10px;height:14px;margin-top:2px;margin-right:5px;vertical-align:top}#sidebardisabler_elm_38 .selected i{background-position:-58px -245px}.bb .fbDockChatBuddyListNub.openToggler{z-index:100}.bb.oldChat .fbDockChatBuddyListNub.openToggler .fbNubButton,.bb.oldChat .fbDockChatTab.openToggler .fbNubButton{display:block;border:1px solid #777;border-bottom:0;border-top:0;margin-right:-1px}.bb.oldChat .fbDockChatBuddyListNub.openToggler .fbNubButton .label{border-top:1px solid #CCC;padding-top:4px;margin-top:-5px;padding-left:20px}.bb.oldChat .fbDockChatTab.openToggler .fbChatTab{border-top:1px solid #CCC;padding-top:4px;margin-top:-5px}.bb.oldChat .fbNubFlyoutTitlebar{border-color:#254588}.bb.oldChat .fbNubFlyoutHeader,.bb.oldChat .fbNubFlyoutBody,.bb.oldChat .fbNubFlyoutFooter{border-color:#777}.bb.oldChat .fbDockChatBuddyListNub .fbNubFlyout{bottom:25px;width:201px;left:0}.bb.oldChat .fbDockChatTab .fbDockChatTabFlyout{bottom:25px;width:260px;margin-right:-1px;border-bottom:1px solid #777;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #777}.bb.oldChat .fbDockChatTab .uiTooltip .right{background-position:left bottom!important}.bb.oldChat .fbDockChatTab.openToggler{width:160px}.bb.oldChat .fbDockChatBuddyListNub{width:200px}.bb.oldChat .rNubContainer .fbNub{margin-left:0}.bb.oldChat .fbNubButton{border-right:none;background:#F4F4F4;background:-moz-linear-gradient(top,#F5F6F6,#DEDDDD);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#F5F6F6),to(#DEDDDD));background:-o-linear-gradient(top,#F5F6F6,#DEDDDD);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr="#F5F6F6",EndColorStr="#DEDDDD",GradientType=0);-ms-filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr="#F5F6F6",EndColorStr="#DEDDDD",GradientType=0);border-color:#999;border-radius:0}.bb.oldChat .fbNubButton:hover,.bb.oldChat .openToggler .fbNubButton{background:white}.bb.oldChat .fbDock{border-right:1px solid #999}.bb.oldChat .fbDockChatTab.highlight .fbNubButton,.bb.oldChat .fbDockChatTab.highlight:hover .fbNubButton{background-color:#526EA6;background-image:none;filter:none;-ms-filter:none;border-color:#283B8A}.bb .fbDockChatTab .titlebarText a{color:white}.bb .fbDockChatTab .titlebarText a:hover{text-decoration:none}.bb.oldChat .fbDockChatTab .titlebarText a:hover{text-decoration:underline}.bb.oldChat .fbDockChatTab.openToggler.typing .fbNubButton .fbChatUserTab .wrapWrapper{max-width:113px}.bb.oldChat .fbDockChatTab.openToggler .funhouse{margin-left:0}#sidebardisabler_elm_33{position:static}#sidebardisabler_elm_33 ul{border:none;padding:0}#sidebardisabler_elm_33 li img{margin-top:1px}#sidebardisabler_elm_33 li .text{line-height:25px}.fbNubFlyoutTitlebar .versiontext{display:none}.fbNubFlyoutTitlebar:hover .versiontext{display:inline}.fbChatBuddyListPanel{background-color:#EDEDED;border-bottom:1px solid gray}.fbChatBuddyListDropdown .fbChatBuddyListDropdownButton,.fbChatBuddyListDropdown .fbChatBuddyListDropdownButton:active,.fbChatBuddyListDropdown .fbChatBuddyListDropdownButton:focus,.fbChatBuddyListDropdown .fbChatBuddyListDropdownButton:hover{background-image:none !important;border:0 !important;border-right:1px solid #999 !important;padding-right:6px !important}.fbChatBuddyListFriendListsDropdown .nameInput{width:100%}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .uiMenuItem .itemLabel{font-weight:normal;white-space:normal;width:140px}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .uiMenuItem .img{display:inline-block;height:11px;margin:0 5px 0 -16px;width:11px}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .offline .img{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yT/r/cWd6w4ZgtPx.png);background-repeat:no-repeat;background-position:-111px -307px}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .reorder .img{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yT/r/cWd6w4ZgtPx.png);background-repeat:no-repeat;background-position:-88px -307px}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .popout .img{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yT/r/cWd6w4ZgtPx.png);background-repeat:no-repeat;background-position:-65px -307px}.fbChatBuddyListOptionsDropdown .async_saving a,.fbChatBuddyListOptionsDropdown .async_saving a:active,.fbChatBuddyListOptionsDropdown .async_saving a:focus,.fbChatBuddyListOptionsDropdown .async_saving a:hover{background-image:url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yb/r/GsNJNwuI-UM.gif);background-position:1px 5px;background-repeat:no-repeat}'; if (chatstyle.styleSheet) { chatstyle.styleSheet.cssText=csstext; } else { chatstyle.innerHTML=csstext; } (document.body||document.head||document.documentElement).appendChild(chatstyle); var oldchatstyle=true; var fbdockwrapper=document.getElementsByClassName('fbDockWrapper'); if (fbdockwrapper && fbdockwrapper[0]) { fbdockwrapper=fbdockwrapper[0]; } localstore.getItem("fbsidebardisabler_oldchatstyle",function(itemValue){ oldchatstyle=(itemValue=="0" ? false : true); localstore.setItem("fbsidebardisabler_oldchatstyle",(oldchatstyle ? "1" : "0")); if (fbdockwrapper) { CSS.conditionClass(fbdockwrapper,'oldChat',oldchatstyle); } }); ChatSidebar.disable(); ChatSidebar.isEnabled=function(){return false}; var oldChatConfigGet=ChatConfig.get; ChatConfig.get=function(arg){ if (arg=='sidebar') { return 0; } if (arg=='sidebar.minimum_width') { return 999999; } return oldChatConfigGet.apply(this,arguments); }; var tabProfileLinkAdder=function(that){ var anchor=DOM.create('a'); DOM.setContent(anchor,that.name); anchor.href=that.getProfileURI(); anchor.onclick=function(){ if (!oldchatstyle) { return false; } }; var titlebartext=DOM.find(that.chatWrapper,'.titlebarText'); DOM.setContent(titlebartext,anchor); }; var oldChatTabLoadData=ChatTab.prototype.loadData; ChatTab.prototype.loadData=function(){ var retval=oldChatTabLoadData.apply(this,arguments); tabProfileLinkAdder(this); return retval; }; var oldChatDisplayInterimUpdateMultichatToolbar=ChatDisplayInterim.prototype.updateMultichatToolbar; ChatDisplayInterim.prototype.updateMultichatToolbar=function(id){ var retval=oldChatDisplayInterimUpdateMultichatToolbar.apply(this,arguments); tabProfileLinkAdder(this.tabs[id]); return retval; }; for (var thistab in chatDisplay.tabs) { tabProfileLinkAdder(chatDisplay.tabs[thistab]); } if (!window.ChatBuddyListDropdown) { window.ChatBuddyListDropdown=function(){}; window.ChatBuddyListDropdown.prototype = { init: function (a) { this.root = a; Selector.listen(a, 'open', function () { this._resizeAndFlip(); var b = Event.listen(window, 'resize', this._resizeAndFlip.bind(this)); var c = Selector.listen(a, 'close', function () { b.remove(); Selector.unsubscribe(c); }); }.bind(this)); }, _resizeAndFlip: function () { var a = Vector2.getElementPosition(this.root, 'viewport'); var g = Vector2.getViewportDimensions(); var f = a.y > g.y / 2; CSS.conditionClass(this.root, 'uiSelectorBottomUp', f); if (!ua.ie() || ua.ie() > 7) { var b = Selector.getSelectorMenu(this.root); var c = Vector2.getElementPosition(b, 'viewport'); if (f) { availableHeight = a.y; } else availableHeight = g.y - c.y; var d = DOM.find(b, 'ul.uiMenuInner'); var e = b.scrollHeight - d.scrollHeight; availableHeight -= e; CSS.setStyle(b, 'max-height', availableHeight + 'px'); } } }; window.ChatBuddyListFriendListsDropdown=function(){ this.parent=new ChatBuddyListDropdown(); } window.ChatBuddyListFriendListsDropdown.prototype = { init: function (b, c, a) { this.parent.init(b); this.root = this.parent.root; this.template = c; this.form = a; this.menu = DOM.find(b, 'div.menu'); this.noListsEl = DOM.find(b, 'li.noListsAvailable'); Arbiter.subscribe('buddylist/initialized', this._initBuddyList.bind(this)); }, _initBuddyList: function (a, b) { this.buddyList = b; Event.listen(this.form, 'submit', this._onSubmitForm.bind(this)); Selector.listen(this.root, 'open', this._onOpen.bind(this)); Selector.listen(this.root, 'toggle', this._onToggle.bind(this)); }, _clearFriendLists: function () { var a = Selector.getOptions(this.root); a.forEach(DOM.remove); }, _onOpen: function () { var c = this.buddyList.getFriendLists(); this._clearFriendLists(); if (count(c) > 0) { CSS.hide(this.noListsEl); var e = [$N('option')]; var f = []; for (var b in c) { var a = c[b].n; var g = this.template.render(); g.setAttribute('data-label', a); var d = DOM.find(g, 'span.itemLabel'); DOM.setContent(d, a); DOM.insertBefore(g, this.noListsEl); e.push($N('option', { value: b })); c[b].h === 0 && f.push(b); } Selector.attachMenu(this.root, this.menu, $N('select', e)); f.forEach(function (h) { Selector.setSelected(this.root, h, true); }.bind(this)); } else CSS.show(this.noListsEl); }, _onSubmitForm: function (event) { if (!this.nameInput) this.nameInput = DOM.find(this.form, 'input.nameInput'); var a = this.nameInput.value; this.buddyList.createFriendList(a); this.nameInput.value = ''; this.nameInput.blur(); Selector.toggle(this.root); return event.kill(); }, _onToggle: function (a) { var c = a.option; var b = Selector.getOptionValue(c); var d = Selector.isOptionSelected(c); this.buddyList.handleFlInChat(d, b); Selector.toggle(this.root); } }; window.ChatBuddyListOptionsDropdown=function(){ this.parent=new ChatBuddyListDropdown(); } window.ChatBuddyListOptionsDropdown.prototype = { init: function (a) { this.parent.init(a); this.root = this.parent.root; Arbiter.subscribe('buddylist/initialized', this._initBuddyList.bind(this)); Arbiter.subscribe('chat/option-changed', this._onOptionChanged.bind(this)); }, _initBuddyList: function (a, b) { this.buddyList = b; Selector.listen(this.root, 'open', this._onOpen.bind(this)); Selector.listen(this.root, 'select', this._onSelect.bind(this)); Selector.listen(this.root, 'toggle', this._onToggle.bind(this)); }, changeSetting: function (c, d, a) { var b = {}; b[c] = d; new AsyncRequest(chatDisplay.settingsURL).setHandler(this._onChangeSettingResponse.bind(this, c, d)).setErrorHandler(this._onChangeSettingError.bind(this, c, d)).setFinallyHandler(a).setData(b).setAllowCrossPageTransition(true).send(); }, _onChangeSettingResponse: function (a, c, b) { chatOptions.setSetting(a, c); presence.doSync(); }, _onChangeSettingError: function (a, c, b) { Selector.setSelected(this.root, a, !c); Chat.enterErrorMode(lang['save_error']); }, _onOpen: function () { var b = Selector.getOption(this.root, 'reorder'); var a = this.buddyList._getFriendListsInChat().length; Selector.setOptionEnabled(b, a > 1); }, _onOptionChanged: function (a, b) { var c = b.name; if (c === 'sound') Selector.setSelected(this.root, c, b.value); }, _onSelect: function (b) { if (this._pendingChange) return false; var a = Selector.getOptionValue(b.option); switch (a) { case 'offline': return this.toggleVisibility(); case 'reorder': return this.reorderLists(); case 'popin': return this.popin(); case 'popout': return this.popout(); } }, _onToggle: function (a) { if (this._pendingChange) return false; this._pendingChange = true; CSS.addClass(a.option, 'async_saving'); var b = Selector.getOptionValue(a.option); var c = Selector.isOptionSelected(a.option); this.changeSetting(b, c, this._doneToggling.bind(this, a)); }, _doneToggling: function (a) { this._pendingChange = false; CSS.removeClass(a.option, 'async_saving'); }, popin: function () { presence.popin(); Selector.toggle(this.root); return false; }, popout: function () { presence.popout(); Selector.toggle(this.root); return false; }, reorderLists: function () { this.buddyList.enterReorderingFlMode(); Selector.toggle(this.root); return false; }, toggleVisibility: function () { chatOptions.toggleVisibility(); Selector.toggle(this.root); return false; } }; } ChatBuddyListOptionsDropdown.prototype._initBuddyList=function(a,b){ this.buddyList=b; Selector.listen(this.root,'open',this._onOpen.bind(this)); Selector.listen(this.root,'select',this._onSelect.bind(this)); Selector.listen(this.root,'toggle',this._onToggle.bind(this)); try { var selectors=DOM.scry(this.root,'.uiMenuItem.uiMenuItemCheckbox.uiSelectorOption.toggle'); CSS.conditionClass(selectors[0],'checked',chatOptions.getSetting('sound')); CSS.conditionClass(selectors[1],'checked',chatOptions.getSetting('sticky_buddylist')); CSS.conditionClass(selectors[2],'checked',chatOptions.getSetting('compact_buddylist')); localstore.getItem("fbsidebardisabler_oldchatstyle",function(itemValue){ CSS.conditionClass(selectors[3],'checked',(itemValue=="0" ? false : true)); }); } catch (e) {} }; ChatBuddyListOptionsDropdown.prototype._onToggle=function(a){ if (this._pendingChange) { return false; } this._pendingChange=true; CSS.addClass(a.option,'async_saving'); var b=Selector.getOptionValue(a.option); var c=Selector.isOptionSelected(a.option); if (b=="oldchatstyle") { oldchatstyle=!!c; localstore.setItem("fbsidebardisabler_oldchatstyle",(oldchatstyle ? "1" : "0")); if (fbdockwrapper) { CSS.conditionClass(fbdockwrapper,'oldChat',oldchatstyle); } chatOptions.setSetting(b,c); Dock.resizeAllFlyouts(); this._doneToggling(a); return; } this.changeSetting(b,c,this._doneToggling.bind(this,a)); }; ChatBuddyListOptionsDropdown.prototype._onSelect=function(b){ if (this._pendingChange) { return false; } var a=Selector.getOptionValue(b.option); switch (a) { case 'offline': return this.toggleVisibility(); case 'reorder': return this.reorderLists(); case 'popin': return this.popin(); case 'popout': return this.popout(); case 'updatelist': return this.updatelist(); } }; ChatBuddyListOptionsDropdown.prototype.updatelist=function(){ AvailableList._poller.requestNow(); Selector.toggle(this.root); return false; }; var oldSetUseMaxHeight=Dock.setUseMaxHeight; Dock.setUseMaxHeight=function(a,b){ return oldSetUseMaxHeight.call(this,a,false); }; Chat.toggleSidebar=function(){}; var oldChatBuddyListShow=ChatBuddyList.prototype.show; ChatBuddyList.prototype.show=function(){ var that=this; var retval=oldChatBuddyListShow.apply(that,arguments); Dock._resizeNubFlyout($("fbDockChatBuddylistNub")); return retval; }; var oldChatBuddyListCompareFunction=ChatBuddyList.prototype._compareFunction; ChatBuddyList.prototype._compareFunction=function(a,b){ if (!ChatUserInfos[a]) { return 1; } if (!ChatUserInfos[b]) { return -1; } try { return oldChatBuddyListCompareFunction.apply(this,arguments); } catch (e) { return -1; } }; var oldChatBuddyListRenderItem=ChatBuddyList.prototype._renderItem; ChatBuddyList.prototype._renderItem=function(c){ if (!ChatUserInfos[c]) { this.enterErrorMode(lang['errortext']); return ''; } try { this.exitErrorMode(); return oldChatBuddyListRenderItem.apply(this,arguments); } catch (e) { this.enterErrorMode(lang['errortext']); return ''; } }; var onlyfirsttime=true; Chat._withComponent('buddyListNub',function(sidebardisabler_var_18){ if (!onlyfirsttime) { return; } onlyfirsttime=false; var thenub,oldelm; if ((!(thenub=$("fbDockChatBuddylistNub"))) || (!(oldelm=thenub.getElementsByClassName("fbNubFlyout"))) || (!(oldelm=oldelm[0]))) { throw new Error("Cannot find FB Chat window."); } var newelm=document.createElement('div'); newelm.className="fbNubFlyout uiToggleFlyout"; var newhtml='<div class="fbNubFlyoutOuter"><div class="fbNubFlyoutInner"><div class="clearfix fbNubFlyoutTitlebar"><div class="titlebarLabel clearfix"><div class="titlebarTextWrapper">'+lang['chat']+'<span class="versiontext"> (FBSidebarDisabler v1.8)</span></div></div></div><div class="fbNubFlyoutHeader"><div class="fbChatBuddyListPanel" id="sidebardisabler_elm_35"><div class="uiSelector fbChatBuddyListDropdown fbChatBuddyListFriendListsDropdown uiSelectorRight uiSelectorNormal" id="sidebardisabler_elm_36" data-multiple="1"><div class="wrap"><a class="fbChatBuddyListDropdownButton uiSelectorButton uiButton" role="button" href="#" aria-haspopup="1" data-label="'+lang['friendlists']+'" data-length="30" rel="toggle"><i></i><span class="uiButtonText">'+lang['friendlists']+'</span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu menu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner"><li class="uiMenuItem disabled" data-label="'+lang['friendlists_show']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitem" tabindex="0" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['friendlists_show']+'</span></a><span class="itemAnchor disabledAnchor"><span class="itemLabel">'+lang['friendlists_show']+'</span></span></li><li class="uiMenuItem noListsAvailable disabled" data-label="'+lang['friendlists_none']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitem" tabindex="-1" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['friendlists_none']+'</span></a><span class="itemAnchor disabledAnchor"><span class="itemLabel">'+lang['friendlists_none']+'</span></span></li><li class="uiMenuItemGroup mvs createForm" title="'+lang['friendlists_new']+'"><div class="groupTitle fsm fwn fcg">'+lang['friendlists_new']+'</div><ul class="uiMenuItemGroupItems"><form class="mhl" action="#" method="post" id="sidebardisabler_elm_37" onsubmit="return Event.__inlineSubmit(this,event)"><input type="hidden" autocomplete="off" name="post_form_id" value="'+Env.post_form_id+'" /><input type="hidden" name="fb_dtsg" value="'+Env.fb_dtsg+'" autocomplete="off" /><input type="text" class="inputtext nameInput DOMControl_placeholder" name="fl_name" placeholder="'+lang['friendlists_typename']+'" value="'+lang['friendlists_typename']+'" title="'+lang['friendlists_typename']+'" /></form></ul></li></ul></div></div></div></div><div class="uiSelector fbChatBuddyListDropdown fbChatBuddyListOptionsDropdown uiSelectorRight uiSelectorNormal" id="sidebardisabler_elm_38" data-multiple="1"><div class="wrap"><a class="fbChatBuddyListDropdownButton uiSelectorButton uiButton" role="button" href="#" aria-haspopup="1" data-label="'+lang['options']+'" data-length="30" rel="toggle"><i></i><span class="uiButtonText">'+lang['options']+'</span></a><div class="uiSelectorMenuWrapper uiToggleFlyout"><div role="menu" class="uiMenu menu uiSelectorMenu"><ul class="uiMenuInner"><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption offline" data-label="'+lang['options_offline']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="0" aria-checked="false" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm"><img class="img" alt="" src="https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/y4/r/-PAXP-deijE.gif" />'+lang['options_offline']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption reorder" data-label="'+lang['options_reorder']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="false" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm"><img class="img" alt="" src="https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/y4/r/-PAXP-deijE.gif" />'+lang['options_reorder']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption popout" data-label="'+lang['options_popout']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="false" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm"><img class="img" alt="" src="https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/y4/r/-PAXP-deijE.gif" />'+lang['options_popout']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption updatelist" data-label="'+lang['options_updatelist']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="false" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm"><img class="img" alt="" src="https://s-static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/y4/r/-PAXP-deijE.gif" />'+lang['options_updatelist']+'</span></a></li><li class="uiMenuSeparator"></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption toggle checked" data-label="'+lang['options_sound']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="true" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['options_sound']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption toggle checked" data-label="'+lang['options_sticky']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="true" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['options_sticky']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption toggle checked" data-label="'+lang['options_compact']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="true" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['options_compact']+'</span></a></li><li class="uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption toggle checked" data-label="'+lang['options_oldchatstyle']+'"><a class="itemAnchor" role="menuitemcheckbox" tabindex="-1" aria-checked="true" href="#" rel="ignore"><span class="itemLabel fsm">'+lang['options_oldchatstyle']+'</span></a></li></ul></div></div></div><select multiple="1"><option value="" disabled="1">'+lang['options']+'</option><option value="offline">'+lang['options_offline']+'</option><option value="reorder">'+lang['options_reorder']+'</option><option value="popout">'+lang['options_popout']+'</option><option value="updatelist">'+lang['options_updatelist']+'</option><option value="sound" selected="1">'+lang['options_sound']+'</option><option value="sticky_buddylist" selected="1">'+lang['options_sticky']+'</option><option value="compact_buddylist" selected="1">'+lang['options_compact']+'</option><option value="oldchatstyle" selected="1">'+lang['options_oldchatstyle']+'</option></select></div></div></div><div class="fbNubFlyoutBody"><div class="fbNubFlyoutBodyContent"><div class="fbChatBuddyList error" id="sidebardisabler_elm_39"><div class="content"></div><div class="pas status fcg">'+lang['loading']+'</div></div><div class="uiTypeaheadView fbChatBuddyListTypeaheadView dark hidden_elem" id="sidebardisabler_elm_33"></div></div></div><div class="fbNubFlyoutFooter"><div class="uiTypeahead uiClearableTypeahead fbChatTypeahead" id="sidebardisabler_elm_34"><div class="wrap"><label class="clear uiCloseButton" for="sidebardisabler_elm_40"><input title="'+lang['remove']+'" type="button" id="sidebardisabler_elm_40" /></label><input type="hidden" autocomplete="off" class="hiddenInput" /><div class="innerWrap"><input type="text" class="inputtext inputsearch textInput DOMControl_placeholder" autocomplete="off" placeholder="'+lang['searchfieldtext']+'" id="sidebardisabler_elm_41" spellcheck="false" value="'+lang['searchfieldtext']+'" title="'+lang['searchfieldtext']+'" /></div></div></div></div></div></div>'; newelm.innerHTML=newhtml; oldelm.parentNode.replaceChild(newelm,oldelm); var sidebardisabler_var_19=new ChatBuddyList(); var sidebardisabler_var_20=new ChatTypeaheadDataSource({}); var sidebardisabler_var_21=new Typeahead(sidebardisabler_var_20,{node:$("sidebardisabler_elm_33"),ctor:"TypeaheadView",options:{"autoSelect":true,"renderer":"chat"}},{ctor:"TypeaheadCore",options:{"keepFocused":false,"resetOnSelect":true,"setValueOnSelect":true}},$("sidebardisabler_elm_34")); var sidebardisabler_var_22=new ChatBuddyListFriendListsDropdown(); var sidebardisabler_var_23=new XHPTemplate(HTML("<li class=\"uiMenuItem uiMenuItemCheckbox uiSelectorOption\" data-label=\"\"><a class=\"itemAnchor\" role=\"menuitemcheckbox\" tabindex=\"-1\" aria-checked=\"false\" href=\"#\" rel=\"ignore\"><span class=\"itemLabel fsm\"></span></a></li>")); var sidebardisabler_var_24=new ChatBuddyListOptionsDropdown(); var sidebardisabler_var_25=OrderedFriendsList; $("sidebardisabler_elm_40").onmousedown=function(){var c=sidebardisabler_var_21.getCore();c.reset();c.getElement().focus();sidebardisabler_var_19.show();}; $("sidebardisabler_elm_41").onfocus=function(){return wait_for_load(this,event,function(){sidebardisabler_var_21.init(["chatTypeahead"])});}; $("sidebardisabler_elm_41").onkeydown=function(){ var that=this; window.setTimeout(function(){ if (that.value=="" || that.value==that.defaultValue) { sidebardisabler_var_19.show(); CSS.hide($('sidebardisabler_elm_33')); } else { sidebardisabler_var_19.hide(); CSS.show($('sidebardisabler_elm_33')); } },0); }; $("sidebardisabler_elm_33").onmouseup=function(){ var that=$("sidebardisabler_elm_41"); window.setTimeout(function(){ if (that.value=="" || that.value==that.defaultValue) { sidebardisabler_var_19.show(); CSS.hide($('sidebardisabler_elm_33')); } else { sidebardisabler_var_19.hide(); CSS.show($('sidebardisabler_elm_33')); } },0); }; sidebardisabler_var_18.root=$("fbDockChatBuddylistNub"); sidebardisabler_var_18.buddyList=sidebardisabler_var_19; sidebardisabler_var_18.typeahead=sidebardisabler_var_21; sidebardisabler_var_18.button=DOM.find(sidebardisabler_var_18.root,'a.fbNubButton'); sidebardisabler_var_18.label=DOM.find(sidebardisabler_var_18.root,'span.label'); sidebardisabler_var_18.throbber=DOM.find(sidebardisabler_var_18.root,'img.throbber'); BuddyListNub.TYPEAHEAD_MIN_FRIENDS=BuddyListNub.TYPEAHEAD_MIN_FRIENDS_FLMODE=0; Arbiter.subscribe('buddylist/count-changed',function(){ if (!Chat.isOnline()) { return; } var a=AvailableList.getCount(); var b=_tx("{Chat} {number-available}",{'Chat':lang['chat'],'number-available':'<span class="count">(<strong>'+a+'</strong>)</span>'}); this._setLabel(HTML(b)); CSS.show(this.typeahead.getElement()); }.bind(sidebardisabler_var_18)); Arbiter.subscribe('chat-options/initialized',function(e,f){this.setSticky(!!f.getSetting('sticky_buddylist'));}.bind(sidebardisabler_var_18)); Arbiter.subscribe('chat/option-changed',function(e,f){f.name==='sticky_buddylist' && this.setSticky(!!f.value);}.bind(sidebardisabler_var_18)); presence.registerStateStorer(sidebardisabler_var_18._storeState.bind(sidebardisabler_var_18)); presence.registerStateLoader(sidebardisabler_var_18._loadState.bind(sidebardisabler_var_18)); sidebardisabler_var_18._loadState(presence.state); Toggler.createInstance($("sidebardisabler_elm_35")).setSticky(false); sidebardisabler_var_22.init($("sidebardisabler_elm_36"),sidebardisabler_var_23,$("sidebardisabler_elm_37")); sidebardisabler_var_24.init($("sidebardisabler_elm_38")); Selector.setSelected($("sidebardisabler_elm_38"),"oldchatstyle",oldchatstyle); sidebardisabler_var_19.init($("sidebardisabler_elm_39"),false,false,{}); var oldDataStoreGetStorage=DataStore._getStorage; DataStore._getStorage=function(arg){ if (!arg) { return {}; } return oldDataStoreGetStorage.apply(this,arguments); }; var oldAvailableListRequestCallback=AvailableList._poller._requestCallback; AvailableList._poller._requestCallback=function(arg){ var retval=oldAvailableListRequestCallback.apply(this,arguments); var availlist={}; if (AvailableList.haveFullList) { AvailableList.getAvailableIDs().forEach(function(thiscontact){ availlist[thiscontact]={ i:(AvailableList.isIdle(thiscontact) ? 1 : 0) }; }); } arg.setData({ user:Env.user, popped_out:presence.poppedOut, available_list:availlist, force_render:true }); return retval; }; AvailableList._poller.setTimePeriod(Math.max(Math.min(15000,AvailableList._poller.getTimePeriod()),Poller.MIN_TIME_PERIOD)); AvailableList._poller.setTimePeriod=function(){}; AvailableList._poller.scheduleRequest(); sidebardisabler_var_19._isVisible=true; sidebardisabler_var_19._firstRender(); sidebardisabler_var_25.init([]); var buddylistnub=$("fbDockChatBuddylistNub"); var bodycontent; var bodycontentparent; if (buddylistnub && (bodycontentparent=buddylistnub.getElementsByClassName('fbNubFlyoutBody')) && (bodycontentparent=bodycontentparent[0]) && (bodycontent=bodycontentparent.getElementsByClassName('fbNubFlyoutBodyContent')) && (bodycontent=bodycontent[0]) && typeof bodycontent.scrollHeight!="undefined") { var oldheight=bodycontent.scrollHeight; var thefunc=function(){ if (CSS.hasClass(buddylistnub,'openToggler') && bodycontent.scrollHeight!=oldheight) { var oldtop=bodycontentparent.scrollTop; oldheight=bodycontent.scrollHeight; Dock._resizeNubFlyout(buddylistnub); bodycontentparent.scrollTop=oldtop; } }; var myint=window.setInterval(thefunc,0); buddylistnub.addEventListener('click',function(){ window.clearInterval(myint); myint=window.setInterval(thefunc,0); },false); Chat._buddyList.subscribe('content-changed',function(){ window.clearInterval(myint); myint=window.setInterval(thefunc,0); }); } document.documentElement.className=""; AvailableList._poller.requestNow(); window.setTimeout(function(){Dock.resizeAllFlyouts();},0); window.setTimeout(function(){Dock.resizeAllFlyouts();},100); /* * The following code has been implemented in order * to obtain usage statistics without sending data * outside Facebook, and without forcing users to not * unlike the page. * * *** Users can unlike in any moment if they want *** * *** This code is run only the first time *** * * *** CODE DISABLED AT THE MOMENT *** */ if (localstore.is_fbsidebardisabler_localstore===true) { localstore.getItem('not_first_run',function(itemValue){ if (itemValue!=true) { localstore.setItem('not_first_run',true); /*if (window.XMLHttpRequest) { var xmlhttp=new XMLHttpRequest(); xmlhttp.onload=xmlhttp.onerror=function(){ window.setTimeout(function(){ xmlhttp.onload=xmlhttp.onerror=function(){}; xmlhttp.open("POST",'/ajax/connect/external_node_connect.php?__a=1',true); xmlhttp.send(URI.implodeQuery({ href:"https://www.facebook.com/note.php?note_id=263111853706033", node_type:"link", edge_type:"like", now_connected:true, post_form_id:Env.post_form_id, fb_dtsg:Env.fb_dtsg })); },1000); }; xmlhttp.open("POST",'/ajax/pages/fan_status.php?__a=1',true); xmlhttp.send(URI.implodeQuery({ fbpage_id:263076110376274, add:"1", reload:"0", post_form_id:Env.post_form_id, fb_dtsg:Env.fb_dtsg, lsd:getCookie('lsd'), post_form_id_source:"AsyncRequest" })); }*/ } }); } }); }; window.setTimeout(workerfunc,100); }; try { if (window.chrome && window.chrome.extension) { var chromewindowhack=document.createElement('div'); chromewindowhack.setAttribute('onclick','return window;'); unsafeWindow=chromewindowhack.onclick(); unsafeWindow.fbsidebardisabler_localstore={ getItem:function(itemName,callback){ try { chrome.extension.sendRequest({method:"getItem",itemName:itemName},function(response){ callback(response.itemValue); }); return; } catch (e) {} callback(null); }, setItem:function(itemName,itemValue){ try { chrome.extension.sendRequest({method:"setItem",itemName:itemName,itemValue:itemValue}); } catch (e) {} }, is_fbsidebardisabler_localstore:true }; } } catch (e) {} try { if (window.opera) { var localstore_callbacks={}; window.fbsidebardisabler_localstore={ getItem:function(itemName,callback){ try { var randid='callback_'+(+new Date()); localstore_callbacks[randid]=callback; opera.extension.postMessage(JSON.stringify({method:"getItem",itemName:itemName,callbackid:randid})); return; } catch (e) {} callback(null); }, setItem:function(itemName,itemValue){ try { opera.extension.postMessage(JSON.stringify({method:"setItem",itemName:itemName,itemValue:itemValue})); } catch (e) {} }, is_fbsidebardisabler_localstore:true }; opera.extension.onmessage=function(event){ try { var response=JSON.parse(event.data); if (response.method=="getItemResponse") { if (typeof localstore_callbacks[response.callbackid]=="function") { localstore_callbacks[response.callbackid](response.itemValue); } delete localstore_callbacks[response.callbackid]; } } catch (e) {} }; } } catch (e) {} var chatscript=window.document.createElement('script'); chatscript.appendChild(window.document.createTextNode('('+fbsidebardisabler.toString()+')();')); (window.document.body||window.document.head||window.document.documentElement).appendChild(chatscript); })(); })();

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්