නොමිලේ SMS යවන අළුත්ම විදිය (100% සාර්ථක ක්‍රමයකි)

සොයන්න

9.9.11


මේ සඳහා අයශ්‍යතා දෙකක් තෘප්ත කල යුතුයි.
1.ඔබට ක්‍රියාකාරී Gmail ගිණුමක් හිමිවිය යුතුයි.
2.SMS යැවිය හැක්කේ Mobitel අංක සඳහා පමණි.

කරන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි.
1. මුලින්ම ඔබේ Gmail ගිණුමට Log වෙන්න.

2. එහි Mail settings  වල Lab කියන Tab එකට ගිහින්   “SMS (Text messaging) in Chat” ,“SMS in Chat gadget”  දෙකම enablel කරන්න.
3.ඔබට සබඳතා(contact) එක්කල යුතු Mobitel අංකය SMS Box තුල ඇතුළු කරන්න.
4. ඔහුගේ නම(Contact name) ඇතුළු කර Save කරන්න.
5. සංවාද කොටුවේ අදාල පණිවිඩය ලියා Enter කරන්න.

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්