ස්කයිප් අවුල ලිහමු.

සොයන්න

30.6.11

ඊයේ ස්කයිප් එක හුටාර් වුනානෙ ගොඩාක් අයට. ඔන්න අද ස්කයිප් එකේ තාක්ෂණික අංශයේ අදාල මහත්තුරු ඒකට විසඳුමක් දුන්නා. පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නෙ. දන්නෙ නැති අය මේ විදියට කරන්න. අම්බානට වහිනවා. ලියන්න කම්මැලි නිසා එයාලගේ වෙබ් එකේ තියෙන එක කොපි පේස්ට් පාරක් දාල දෙන්නම්. :D

Windows
     
 1. If the Skype icon is displayed in the system tray at the bottom right of the screen, right-click it and select Quit.
 2.    
 3. Click Start, type "run" and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
 4.    
 5. Type "%appdata%\skype" and click OK.
 6.    
 7. Locate and delete the file shared.xml. The file may be displayed as shared if file extensions are not displayed by default on your computer.  
 8.    
 9. If you cannot find this file:
          
  • Click Start, type "run" and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
  •        
  • Type "control folders" and click OK.
  •        
  • In the View tab, ensure that Show hidden files and folders is enabled.
  •        
  • Repeat the instructions from the beginning.
 10.    
 11. Restart Skype.
Mac
     
 1. Open Finder and locate the following folder:
 2.     ~/Library/Application Support/Skype    
 3. Delete the file shared.xml.
 4.    
 5. Restart Skype.
The ~ sign means your home folder. You can find your home folder by opening Finder and selecting Go > Home from the menu bar or pressing Command (Apple), Shift and H keys at the same time.
Linux
     
 1. Go to the following folder:
 2.     /home/YourLinuxUserName/.Skype    
 3. Delete the file shared.xml.
 4.    
 5. Restart Skype.
The Skype folder is a hidden folder - please check Show hidden files in your file browser to view and access it.

Dunke!

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්