ලෙහෙසියෙන්ම ෆෝල්ඩර් හා ගොනු සඟවන්න ක්‍රමයක්

සොයන්න

25.11.11

අද මං කියන්නම් ලෙහෙසියෙන්ම ෆෝල්ඩර් හා ගොනු සඟවන්න ක්‍රමයක්. මෘදුකාංග ඕන නෑ. පටන් ගමු එහෙනම් වැඩේ..
මුලින්ම නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් කරගෙන, එහි පහත කෝඩ් එක දාගන්න.
cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==
type your password here
goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End


ඊලඟට මෙහෙම කරන්න..
***********************************************************************
if NOT %pass%==type your password hereමේ කොටසේ ඔබගේ පාස්වර්ඩ් එකක් යොදන්න. මතක තියාගන්න ඒක සේව් කරගන්න ඕනේ  [give_any_name].bat කියලා..

සේව් කරන්න කලින් save as type : All files. ‍තෝරාගන්න. 

 ඔන්න අපේ වැඩේ ඉවරයි. බැට් ෆයිල් එක වැඩද බලමු..
>run this bat file
>then ask you to add your password. after dos window is hide and appear folder call "Locker". 
>now you can add you wanted files folder and what ever..
>finally run this bat file next time. it will ask,
Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
type letter y.
finished....!

done our whole work. enjoy this..!

doced by : Sajith Harshana

0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්