පට්ට Windows Media Player Theme එකක් හම්බ වුනා

සොයන්න

25.11.11

පට්ට Windows Media Player Theme එකක් හම්බ වුනා. ගොඩක් අය මේ Theme එක ගැන දන්නවා ඇති. මේ Theme එක දැම්මහම අපේ Media Player එක I Phone එකක් විදියට වෙනස් වෙනවා! කැමති අය දා ගන්න!

මෙන්න Link එක  
0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

There was an error in this gadget

PCWorld නවතම පුවත්