ඔබේ Opera Mini මොබයිල් browser එකට සිංහල ඇක්ටිවේට් කරගමු

සොයන්න

26.11.11

උපුටා ගැනීම : www.sandriesoft.tk

ඔබේ Opera Mini මොබයිල් browser එකට සිංහල ඇක්ටිවේට් කරගැනීම සදහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.
 


1. Opera Mini හි Address bar හි " config: " යනුවෙන් type කර අදාල window එක ලබාගන්න.
2. දැන් ලැබුනු window එකෙහි අන්තිම කොටසේ ඇති check box එක click කර check කරගන්න.

දැන් ඔබ ඔබේ Opera Mini මොබයිල් browser එකට සිංහල ඇක්ටිවේට් කරගෙන අවසන් ය.
නිවැරදිව වැඩකරන්නේ ද යන්න සදහා ඔබේ Opera Mini මොබයිල් browser එක මගින් මෙම පිටුව පරීක්ෂා කර බලන්න.


By : Gihan Kashnuka
copyright © Sandriesoft Inc. 2011


0 comments:

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්