විවිද නිර්මාණ කරන්න සිංහල අකුරු හොයන අයට මෙන්න

සොයන්න

25.11.11

විවිද නිර්මාණ කරන්න සිංහල අකුරු හොයන අයට මෙන්න, ඔයාලටත් පහත හැඩ සහිත අකුරු ඇතුළු තවත් බොහෝ අකුරු මෙහිදී නොමිලේ බාගන්න පුලුවන්...

 මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මෙතන ඔබන්න..
තව doc එකකින් ඉක්මනට හමුවෙමු..
ගිහින් එන්නම්..
comment එකක් නොදා යන්න එපා..

1 comments:

  • Mark Warner says:
    4/5/17 11:29 AM

    I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
    ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

Post a Comment

පරිගණක උදවු ගැන ඔබේ අදහස

PCWorld නවතම පුවත්